Farní rada

 • 09.03.2017 16:13

  Rady farnosti

  Ekonomická rada farnosti, nazývaná často pouze ekonomická rada,
  je v římskokatolické církvi pomocný a poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek dotyčné farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Zřízení rady je povinné a její postavení upravuje v tomto duchu kánon 537 CIC (Kodexu kanonického práva).

  Ekonomická rada farnosti pracuje ve složení: předseda P. Jindřich Tluka, členové Ing. Pavel Sobotka, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Miloš Vondřejc, Miloš Langr.


  Pastorační rada je v  římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce farnosti a jejím úkolem je podpora v oblasti pastorační péče. Na rozdíl od ekonomické rady není její zřízení povinné, ovšem i tak velmi doporučované. Její postavení upravuje kánon  536 CIC.

  Pastorační rada farnosti pracuje ve složení: předseda P. Jindřich Tluka, Jiří Hlaváček st., Pavel Bohadlo, Olga Langrová, Ing. Petr Hlaváček, Petr Bohadlo.

  V současném složení pracují obě farní rady od podzimu r. 2015. Vzhledem k projednávaným bodům, kdy se problematika ekonomická často prolíná s problematikou pastorační, jsou většinou zasedání obou farních rad společná. Z těchto zasedání se pořizují zápisy, které jsou zveřejňovány na webových stránkách farnosti a na farní vývěsce.

  Kromě společných zasedání obou farních rad se mohou konat i zasedání pouze ekonomické rady farnosti, při kterých jsou projednávána témata pouze ekonomického charakteru. Podle Stanov ekonomických rad farností Královéhradecké diecéze jsou členové ekonomické rady farnosti povinni mlčenlivostí, a proto se zápisy ze zasedání ekonomické rady farnosti nezveřejňují.

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode