Život farnosti

 • 07.09.2019 22:25

  P O D Ě K O V Á N Í

  Sestry a Bratři, milí farníci,

  v první polovině roku postihlo několik mladých rodin v naší farnosti neštěstí – ztratily jednoho z rodičů.

  Všem, kdo jste pozůstalým v prvních těžkých chvílích jakkoli pomohli a vyjádřili jim svou sounáležitost, děkuji.

  Apoštol Pavel nabádá: Jeden druhého břemena neste (Gal 6,2) a: Radujte se s radujícími, plačte plačícími (Řím 12,15). Právě takto můžeme projevit opravdovost naší víry, neboť - jak volá apoštol Jakub - Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? (Jak 2,14nn.).

  Odplať vám všem sám Dobrý Bůh!

   

  V Novém Hrádku 4. září 2019                                                   P. Jindřich Tluka

   

 • 03.08.2019 16:31

  BETLÉMY

 • 08.04.2019 08:46

  Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným

  Spolubratři v kněžské službě,
  bratři a sestry v Kristu,

  4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu.

  Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, tímto vyhlašuji v Královéhradecké diecézi týden pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají. Vyzývám všechny kněze, jáhny a věřící celé diecéze, aby od 5. neděle postní (7. dubna) do následující Květné neděle na tento úmysl pořádali smírčí adorace, společné modlitby Růžence, postili se a hledali další příležitosti, jak toto trápení Pánu odevzdat duchovně, jak poprosit o odpuštění a smíření, o nápravu a sílu hříchům na všech úrovních čelit.

  Prosím, aby v každé farnosti vznikl plán, jak tento týden pokání prožít. Navážeme tímto na summit o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání, rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit. Uvědomme si, že výzva papeže Františka nesměřuje k velkým slovům ani mediálním postojům. Míří k srdci každého kněze, zasvěcené osoby i laika, aby se svou modlitbou, postem i dalšími způsoby přičiňoval o Církev čistší, svatější a dokonalejší.

  Všem Vám k tomuto úsilí ze srdce žehnám!

                                                                       Váš

                                                                                                                                       Jan Vokál,

                                                                                                  biskup královéhradecký

   

  Dáno v Hradci Králové, ke dni 4. dubna 2019   

  S M Í R Č Í  A D O R A C E   N A N O V É M H RÁD K U

   

  7. dubna (5. neděle postní) – od 18.00 hod.
  8. dubna (pondělí po 5. neděli postní) – od 18.00 hod.
  9. dubna (úterý po 5. neděli postní) – od 18.00 hod.
  10. dubna (středa po 5. neděli postní) – 17.30 Bolestný růženec; Adorace na závěr Mše svaté
  11. dubna (čtvrtek po 5. neděli postní) – 20.00 „Nikodémova noc“30 min.
  12. dubna (pátek po 5. neděli postní) – 17.30 Bolestný růženec;Mše svatá za oběti zneužívání (i za pachatele); Adorace na závěr Mše svaté
  13. dubna (sobota po 5. neděli postní) – 8.00 hod.
  14. dubna (Květná /Pašijová/ neděle) – 18.00 hod.

   

  ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎

   

 • 27.01.2019 10:59

  POMOC ANIČCE

  Máme nové informace o využití peněz z prodeje adventních věnců a vánočních přání z konce minulého roku.

   

  Na Novém Hrádku bylo vybráno celkem 9.150 Kč. Pro stejný účel probíhala sbírka také v Dobrušce, kde děti prodejem přání vybraly 10.850 Kč, dohromady tedy 20.000 Kč.

   

  Tato suma byla konzultována s farní charitou Dobruška, kde bylo rozhodnuto, že vzhledem k nad očekávání vysoké sumě bude rozdělena na dvě části a tak bude pomoc poskytnuta dvěma dětem: 

   

  10.000 Kč půjde na Aničku, která bydlí v Pohoří u Dobrušky, je od narození těžce postižená a je trvale upoutána na invalidní vozík.

  10.000 Kč půjde na Péťu, který bydlí v Dobrém, je také od narození těžce postižený, trvale upoutaný na invalidní vozík a je hluchý.

   

  Peníze budou použity buď na kompenzační pomůcky, nebo na financování pobytů v lázních, které rodiny nemají z pojišťoven zcela hrazeny a část musejí samy doplácet.

   

  Obě rodiny byly o daru informovány; přijaly ho s velkou vděčností a moc všem, kteří se do sbírky zapojili, děkují!! Zároveň souhlasily s možností, abychom se
  s nimi sešli. Tedy:

   v neděli 17. února 2019 se bude v Dobrušce (v pastoračním centru) konat schůzka s rodinami těchto dětí. 

   

  Zváni jsou především rodiny s dětmi a také všichni ti, kteří se s dětmi chtějí poznat. Přesný čas schůzky bude upřesněn po dohodě s farní charitou Dobruška a s rodinami dětí.

   

  DĚKUJEME  VÁM !!

   

   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode