Oprava střechy

 • 02.12.2018 13:01

  Kup si část střechy na kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku

  Vzhledem k rychle se zhoršujícímu stavu střechy na kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku se farnost Nový Hrádek v roce 2016 rozhodla k radikálnímu řešení, a sice k výměně dosavadní nekvalitní krytiny z beternitu za krytinu z mědi, která by měla vydržet nejméně  100 let.

   

  V letech 2017 a 2018 proběhla výměna cca 2/3 krytiny v ceně přes dva miliony korun. Tuto  částku se podařilo pokrýt jednak z grantů a darů od Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury, Královéhradecké diecéze a  městysu Nový Hrádek, a to v celkové výši 1,6 mil. Kč. Zbývajících téměř půl milionu korun se získalo ze sbírek a darů farníků a dalších drobných dárců.

   

  Nyní je třeba ještě vyměnit přibližně 1/3 střešní krytiny. Odhadovaný náklad na tuto poslední etapu prací je 1,2 mil. Kč. Věříme, že se větší část peněz opět podaří sehnat z uvedených grantů. Přesto však bude třeba zajistit spoluúčast ve výši nejméně 300 tis. Kč. Farnost proto vyhlásila akci

   

  „Kup si část střechy na kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku“.

   

  Každý, kdo přispěje darem ve výši nejméně 3000 Kč, obdrží měděnou šablonu s certifikátem sponzora, potvrzení o daru pro finanční úřad a bude uveden na pamětní tabuli umístěné v kostele.

   

  Peníze je možné složit v hotovosti na farním úřadu v Novém Hrádku – nejlépe po předchozí telefonické domluvě s P. Jindřichem Tlukou, tel. 731128641 - nebo je zaslat na účet 1180180399/0800, vedený u České spořitelny, pobočky Náchod. Dárci, kteří zašlou peníze na účet, musí následně kontaktovat pana faráře, aby obdrželi šablonu, certifikát a potvrzení pro FÚ.

   

  Pokud se rozhodnete zapojit se do této akce a finančně podpořit výměnu střešní krytiny na kostele sv. Petra a Pavla, Váš dar přispěje k tomu, aby se tato dominanta Nového Hrádku zachovala pro další generace.

   

   

  IMG_5153
   

  Ing. Pavel Sobotka

  člen ekonomické rady farnosti

   

   

 • 02.12.2018 12:45

  OPRAVA 2018

  Oprava střechy farního kostela sv. apoštolů Petra a Pavla
  na Novém Hrádku v roce 2018

  Záměrem celé akce je pokračovat úspěšně v opravách, které byly zahájeny loni.

  Financování takto rozsáhlých oprav není možní bez příspěvků z různých fondů a dotací. Vedle vlastních prostředků farnosti, které jsou nezbytnou formou tzv. spoluúčasti, žádali jsme také letos o poskytnutí financí Biskupství královéhradecké, Městys Nový Hrádek, ORP Náchod (obec s rozšířenou působností) a rovněž Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury ČR.
  Díky vstřícnosti těchto institucí je finančně zajištěna letošní fáze oprav – vlastní práce na výměně krytiny plánované na září až říjen 2018 právě probíhají.

  Sbírka na tento účel bude na Novém Hrádku v neděli 30. září 2018.
   


   

  Letošní oprava střechy dokončena

   

  Práce proběhly v září-říjnu 2018 a byly financovány ze zdrojů uvedených výše. Celkové náklady na opravu dosáhly jen v letošním roce výše 1 455 817,58 Kč. Kontrola stavební i ze strany orgánů památkové péče také již proběhly a bylo konstatováno, že odvedená práce je kvalitní a bez závad.
  Také letos opravy provedla firma TASK Broumov.

   

  Děkujeme všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem podíleli na celém díle!

   

             P. Jindřich Tluka, administrátor farnosti Nový Hrádek

   
   
  C:\Users\Frantisek\Downloads\Transparent KHK.jpg
  C:\Users\Frantisek\Downloads\publicita MK.jpg

 • 19.03.2018 08:31

  Oprava střechy farního kostela sv. apoštolů Petra a Pavla v r. 2018

  Záměrem celé akce je pokračovat úspěšně v opravách, které byly zahájeny loni.

  Financování takto rozsáhlých oprav není možní bez příspěvků z různých fondů a dotací. Vedle vlastních prostředků farnosti, které jsou nezbytnou formou tzv. spoluúčasti, žádáme i letos o poskytnutí financí Biskupství královéhradecké, Městys Nový Hrádek, ORP Náchod (obec s rozšířenou působností) a rovněž Královéhradecký kraj.
  Výsledky budeme znát v květnu, realizace oprav je plánována na září až říjen 2018.

  Loňské práce proběhly – Bohu díky - bez komplikací. Díky štědrosti farníků, podpory městyse Nový Hrádek, Biskupství královéhradeckého i vstřícnosti státních institucí, podařilo se ve stanoveném termínu dokončit I. etapu oprav. Věříme proto, že i letošní fáze, kdy bude vyměněna stávající krytina za měděné šablony nad lodí kostela z obou stran, bude stejně úspěšná.
  Farní sbírka na tento účel je vyhlášena na neděli 1. dubna 2018.
   

 • 24.09.2017 19:19

  Informace k opravě střechy v roce 2017 – ukončení I. etapy:

  Práce na střeše kostela na Novém hrádku byly pro letošní rok provedeny bez větších problémů.
  Výše nákladů dosáhla celkem 600 tisíc Kč. Oprava byla hrazena z těchto zdrojů:             z prostředků Královéhradeckého kraje z programu „Obnovy památkového fondu na území Královéhradeckého kraje", z příspěvku na kulturní památky od Ministerstva kultury ČR a dále z Fondu solidarity Biskupství královéhradeckého.

  ​. ​

  Pro rok 2018 (II. etapa) je plocha střechy k provedení oprav větší. Z toho plyne i větší finanční náročnost. Cena je předpokládána okolo 1-1,2 mil. Kč. Vše bude upřesněno ještě dle vypsaných dotací a z nich plynoucích možností. Finanční spoluúčast farnosti bude tedy zcela určitě vyšší než letos.

  O přípravě oprav, financování i vlastním průběhu oprav vás budeme informovat.

  Děkujeme všem za podporu.

                                                                                                                      Ing. Miloš Vondřejc

   

 • 19.07.2017 13:55

  ZAHÁJENÍ OPRAV

  I díky podpoře obou níže uvedených institucí, může oprava začít již v průběhu tohoto týdne. Práce budou probíhat po dobu 2-3 týdnů.

   
   

 • 07.06.2017 09:34

  Dotační žádosti: OPRAVA STŘECHY

  Naší farnosti se v letošním roce podařilo získat prostředky na realizaci I. etapy opravy střechy farního kostela sv. Petra a Pavla. Tyto finance jsou z několika různých zdrojů: vedle peněz ze zvláštních sbírek a darů od farníků a ostatních příznivců se prostřednictvím vikariátního stavebního technika Bc. Pavla Šimka podařilo získat 190 tis. Kč od Královéhradeckého kraje z programu obnovy památkového fondu a 291 tis. Kč od Národního památkového ústavu. Dále jsme získali 100 tis. Kč z diecézního fondu solidarity a dar 50 tis. Kč od Městyse Nový Hrádek.

 • 01.09.2016 22:39

  S T Ř E C H A – S I T U A C E

  Krytina z beternitu byla na náš kostel provedena v letech 1998-1999. Bohužel tato krytina se
  na tomto objektu neosvědčila z následujících důvodů:

   

  1) Objekt je ve vyšší nadmořské výšce, kde bývá vyšší výskyt sněhu a dochází k poškození
  od sněhu a ledu.

   

  2) Střecha kostela je členitá. Na střeše je velké množství úžlabí a nároží, ve kterých dochází
  k poškození od sněhu, zvláště u řezaných šablon.

   

  3) Na nárožích dochází při nepříznivých povětrnostních vlivech k zatékání, jelikož je hnána voda s větrem pod nárožní hřebenáče.  Městys Nový Hrádek patří k větrnějším oblastem.

   

  4) Oprava výše poškozených šablon je velmi problematická. Při výměně dochází k poškození dalších šablon, které pod zatížením prasknou.

   

  5) Oprava již nikdy není plnohodnotná. Oprava musí být provedena pomocí plechových pásků. Přibití pod horní nepoškozené šablony je již nemožné. Plechové pásky jsou sněhem ohýbány
  a dochází k opětovnému vyjíždění již vyměněných šablon.

   

  6) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se pokrývači do oprav střechy nehrnou a nechtějí tyto práce provádět z důvodu praskání okolních šablon a problematické opravy. Je velký problém sehnat pokrývače, který je ochoten střechu opravit. Nyní dojíždí parta z Hradce Králové!

   

  7) I přes prováděné opravy není možné opravit zcela vše. To by se musely některé části zcela přeložit.

   

  Pod krytinou je nyní pojistná hydroizolace tvořená lepenkou, a tudíž nedochází kromě jednoho místa k většímu zatékání. Tato pojistná hydroizolace nemůže dlouhodobě tvořit hlavní zábranu proti zatékání.

   

              Jelikož je kostel památkově chráněný objekt, byla tato krytina prosazena ze strany Národního památkového ústavu. Z výše uvedených důvodu se však na kostele neosvědčila. Je s podivem, že i v současné době by nejraději prosadili stejný typ krytiny. Důvodem je jenom levnější řešení, které krátkodobě nevyčerpá omezené finance dotačních programů.

   

              V současné době není nezbytně nutné celou krytinu vyměnit. Je však zřejmé, že nás to v brzké době bude čekat. Výměna krytiny by byla možná pouze na etapy, jelikož se najednou nepodaří sehnat dostatek financí a to přibližně 2-3 mil. Kč. Je pravděpodobné, že se nám s pomocí vikariátního stavebního technika podaří sehnat postupně část financí.

   

              Po složitém projednání všech našich důvodů s památkáři byla shledána jako přípustná krytina z měděných šablon.

   

  Nově navržené měděné šablony jsou po obvodě opatřeny drážkovým ohybem proti vodě. Krytina je lehká, bezúdržbová, nepraská, má vysokou odolnost proti extrémně nepříznivým povětrnostním vlivům a především dlouhou životnost. Drážkový ohyb zajišťuje i lepší uchycení šablon na střeše a měl by zabránit i škodám od sněhu. Nevýhodou této krytiny je vyšší cena, která je závislá od aktuální ceny na trhu v době provádění.

             

              Vzor šablon je vystaven pod kůrem k nahlédnutí. Současný stav je tamtéž na 4 fotografiích. Jen pro informaci je krytina z měděných šablon na střeše kostela sv. Vavřince
  v Náchodě na náměstí.

             

              V současné době bude požádán stavební úřad o vydání ohlášení udržovacích prací
  na stavbě. Následně bude možné v prosinci požádat o poskytnutí dotace na výměnu a to dle informací vikariátního stavebního technika až z 3 dotačních programů. Dle jeho optimistického názoru je možno každý rok sehnat až 700 tis. Kč. Z toho je zřejmé, že postupná výměna zabere několik let, a to ještě nemusí dotace dopadnout pokaždé. Na všechny tyto práce bude nutná spoluúčast. Vzhledem k členitosti střechy a již oplechovaným úžlabím je možno provádět práce postupně dle dostupných finančních prostředků.

   

                                                                                                   Ing. Miloš Vondřejc

 • 01.09.2016 22:36

  OPRAVA STŘECHY FARNÍHO KOSTELA NA NOVÉM HRÁDKU

  Vážení,

  jak již bylo oznámeno, připravujeme celkovou opravu střechy farního kostela sv. apoštolů Petra a Pavla na Novém Hrádku. Jedná se o postupnou výměnu střešní krytiny na celé ploše střechy. S ohledem na finanční náročnost budou za tímto účelem pořádány farní sbírky, vždy dopředu ohlášené (přibližně 1x za měsíc). Další prostředky se budeme snažit získat z grantů a fondů.

  Dárci mohou přispět některým z těchto způsobů:

  *v kostele – do ohlášené sbírky prováděné při mši sv.

  **anonymně do pokladny v kostele – označena Na opravu střechy

  ***formou daru (v sakristii kostela nebo na faře) – obdrží potvrzení o daru, který je možno uplatnit na odečet z daní

  ****bezhotovostní platbou – převodem částky na příslušný účet farnosti Nový Hrádek, vedený u Komerční banky, pobočka v Novém Městě nad Metují:

  číslo účtu: 115-1636290247/0100

  Do Zprávy pro příjemce uveďte slovo  STRECHA.

  Také na tyto dary budou vydána potvrzení.

  O průběhu oprav a stravu financí bude farnost pravidelně informována.

  Všem dárcům děkujeme za pochopení a štědrost

   

     P. Jindřich Tluka    administrátor farnosti Nový |Hrádek

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode