4. NEDĚLE ADVENTNÍ

23.12.2017 15:46

Evangelium poslední neděle letošního Adventu (cyklus B) nám přibližuje jeden z vrcholných okamžiků dějin lidstva – zvěstování mateřství Panně Marii.

 Evangelium: Lk 1,26-38
Počneš a porodíš syna.

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat
nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna
a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.

 Lukášův text o zvěstování přináší dvě základní témata: zvěstování narození Ježíše a Mariino povolání za služebnici Páně.
Ježíš Kristus je představen jako „znamení“ Boží věrnosti, s níž Bůh pamatuje na zaslíbení daná Davidovi: „Bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce“. V Ježíši se setkávají a uskutečňují všechny prvky zaslíbení daného Davidovi: Ježíš je Mesiáš z rodu Davidova, on je Syn učiněný člověkem, nový chrám, Bohem připravený dům, v němž se může setkat Bůh a člověk. Boží lid – Jakubův dům – nachází v Ježíši krále, který uskutečňuje pravý ideál království – ideál spravedlnosti, pokoje a bratrství.
Všechno vychází z působení Boha, z jeho věrnosti a jeho daru. Evangelium však zároveň představuje postoj Panny Marie, která svým souhlasem umožňuje uskutečnění tohoto daru. Maria je protikladem Davida: nemá veliké plány, nezaujímá ve společnosti místo, díky němuž by mohla ovlivňovat záměry druhých, ale její dům je zcela otevřen, když k ní vchází anděl jako Boží posel. Maria pevně věří, že Bůh je věrný, a dává se k dispozici pro jeho plán: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“.

                                                                                                   (Lectio divina 1, 195-196) 

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode